Navigationsmeny

Stadgar / Regler

Stadgar för Virsbo Fiskevårdsförening – Reviderade vid årsmöte 2015-03-22

§1.    Föreningens ändamål är  att erbjuda ett rikt och varierat fiske,  att främja sportfiske och god fiskevård,  samt att övervaka och beivra allt olovligt/olaga fiske i föreningens disponerade vatten.  Föreningens verksamhet syftar till ett gott samarbete som arrendator med FVO:s styrelse i alla frågor. Medlemskapets omfattning, allmänna bestämmelser skall framgå av fiskekorten. Särskilda bestämmelser framgår av övriga regler för A‑kort respektive övriga regler för B‑kort samt särskilda regler för laxfiskevatten.

§2.    Föreningens fiskerätt omfattar:
A-kort: Kolbäcksån från kommungränsen i norr till Seglingsbergs damm i söder, Virsbosjön, Lefelingen, Holmsjön, Transjön, Öketjärn, Stenbjörn, Gåsflyten, Abborrtjärn samt enligt särskilda bestämmelser Stora och Lilla Avlången samt Tordyveln (Laxfiskevatten – dagkort m. m).
B-kort: Kolbäcksån från kommungränsen i norr till Seglingsbergs damm i söder, samt Virsbosjön, samt enligt särskilda bestämmelser Stora och Lilla Avlången samt Tordyveln (Laxfiskevatten – dagkort m. m).
Dag- och veckokort: Kolbäcksån från kommungränsen i norr till Seglingsbergs damm i söder, samt Virsbosjön.

§3.    A-medlem är personer med fast bostad i Virsbo och Seglingsberg samt de med långvarigt arbete på orten, samt anställda hos Stora Skog och AB Karl Hedin.  A-medlem har rösträtt vid föreningens stämma.  Föreningsmedlem förbinder sig att vara väl förtrogen gällande fiskets omfattning, att följa föreningens regler och stadgar, samt att beivra allt olovligt och olaga fiske. Medlem som bryter mot detta eller ohörsammar tillsyningsmans anmodan kan uteslutas ur föreningen

§4.    Sportfiskekort, årskort B, kan lösas av dem som ej uppfyller kraven i§3, alternativt dagkort eller veckokort. B-kort ger ej rösträtt vid föreningens stämma. Fiskets omfattning begränsas av särskilda regler för B-kort.

§5.    Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som ska ha sitt säte i Virsbo. Styrelsen skall bestå av fem ledamöter med fyra ersättare. Därutöver kan Virsbosjöns fiskevårdsområdes styrelse (FVO) välja att tillsätta en ledamot. Ersättare kallas vid ordinarie ledamots frånvaro. Styrelse väljs på två år växelvis, så att ordförande och kassör ej kan avgå samtidigt. Styrelsemedlem kan omväljas.

§6.    Det åligger styrelsen att: Förvalta föreningens medel samt driva den fortlöpande verksamheten. Verkställa föreningens beslut och därvid fatta de beslut som föreningens verksamhet kräver. Inlämna förslag till bestämmelser och fiskevårdsåtgärder samt rapport över föreningens verksamhet till FVO:s styrelse i god tid före föreningens årsstämma. Vid behov tillsätta tillsyningsman eller särskild befattningshavare.

§7.    Ordförande kallar till föreningens och styrelsens möten. Årsmöte skall utlysas minst 14 dagar i förväg. Kallelse görs på anslagstavlor i Virsbo och på föreningens hemsida.

§8.    Föreningens årsmöte skall hållas före mars månads utgång.  Motion skall ha inkommit till ordförande minst 14 dagar innan årsmötet.

§9.    På årsmöte skall följande ärenden förekomma:

  • Val av ordförande, sekreterare samt justeringsman för årsmötet.
  • Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse samt revisorernas rapport.
  • Ansvarsfrihet för styrelsen.
  • Val av styrelseledamöter.
  • Val av firmatecknare för föreningen.
  • Motioner.
  • Övriga frågor av väsentlig art för föreningens verksamhet, dock ej av ekonomisk art.

§10.  Revisorernas rapport skall avlämnas till ordförande senast den 28 februari.

§11. Vid beslut på årsmöte har alla A-medlemmar 1 röst och vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§12.  Behörig person, enligt de villkor som nämns i §3, som önskar medlemskap i föreningen, kan hämta inbetalningskort hos personer som styrelsen utser.

§13. Föreningens firmatecknare skall vara ordförande och kassör var för sig.

§14.  All tävlingsverksamhet utövas under kontroll av styrelsen. Ev. tävlingskommitté väljs på årsmöte och ansvarar inför styrelsen.

§15.  Barn tom 15 år äger fritt fiske med sportfiskeredskap i föreningens vatten (undantag Stora och Lilla Avlången samt Tordyveln).

§16.  Föreningens verksamhet regleras och begränsas av arrendeavtal med Wirsbosjöns fiskevårdsområdesförening, FVO.

Enligt årsmötesbeslut mars 1999.


Regler

Övriga regler för A-kort:

Tillåtet fiske: Mete, pimpel, spinn, trolling, flugfiske, angel (max 12 don), ståndkrok (max 12 st.), långrev (max 50 krok) under perioden 5/9-31/12, 6 st fasta krok vid isfiske, 1 st. mjärde eller ryssja, 1 st. mörtstuga. Löjnät för agn tillåtet under uppsikt.

Generellt förbud: Fiske för avsalu, kräftfiske, nätfiske, allt fiske inom markerat område vid kraftstation, se bild längst ner.

Minimimått: Gös 45 cm, Öring 50 cm, Kräfta 10 cm.

Den vårlekande Aspen är fredad under perioden 1/4-31/5.

Övriga regler för B-kort:

Gäller för: Kolbäcksån. Från kommungränsen i norr, Virsbosjön och till Seglingsbergs damm i söder.

Tillåtet fiske: Mete, pimpel, spinn, trolling, flugfiske, angel (max 12 don), 1 st mörtstuga. Löjnät och kastnät för agn tillåtet under uppsikt.

Generellt förbud: Fiske för avsalu, kräftfiske, nätfiske, allt fiske inom markerat område vid kraftstation, se bild längst ner.

Minimimått: Gös 45 cm, Öring 50 cm.

Den vårlekande Aspen är fredad under perioden 1/4-31/5.

Övrigt:

Alla fasta redskap skall vara märkta med medlemsnummer.

Omärkta redskap tages i beslag. Visa respekt för andras redskap.

A-kort resp. B-kort skall medföras och uppvisas på anmodan av fisketillsyningsman.

Det åligger medlem att vara väl förtrogen med fiskets omfattning, samt att följa föreningens regler, bestämmelser och stadgar.

Vid brott mot föreningens regler kan kontrollavgift uttagas.

Medlemskort betalas på pg. 88 38 92-2.

Särskilda regler:

Kräftfiske för A-medlemmar, endast enligt speciella regler, årligen kungjorda av styrelsen.

Lefelingstugan:

Stugdelen och barackdelen finns för uthyrning till A-medlem.  I stughyran ingår båt.Bastu kan hyras tillsammans med stugan. Stugan kanej bokas flera dagar i följd.  Lämna stugan som du själv vill finna den. Nedskräpning och förstörelse beivras.

Särskilda bestämmelser för föreningens laxfiskevatten i Stora och Lilla Avlången samt Tordyveln:

Berättigad att fiska i föreningens ädelfisksjöar är var och en som innehar giltigt årskort, A-eller B-kort,och dessutom har löst särskilt dagkort, typ A,B eller C.

A-medlem har rätt att ta med 2 st gäster (som ej får vara berättigade till eget A-kort), vilka löser gästdagkort. Dagkortet är personligt och får ej överlåtas.

B-medlem får ej ha fiskegäster med sig.

Tillåtet fiske: spinn, mete, pimpel, flugfiske. Levande bete: mask, maggot.  OBS: I Tordyveln är endast flugfiske med flugspö och fluga tillåtet.

Endast ett spö får användas vid fiske. Max antal fiskar som får tas anges på dagkortet.

Giltigt A- eller B-kort samt dagkort skall medföras och uppvisas på anmodan av tillsyningsman.

Fiske är tillåtet endast från land. Mäskning är förbjuden. (Mäskning innebär att mata in fisken genom att strö ut någon form av bete).

Eldning skall ske på därtill uppförda eldstäder. Allt skräp,inkl linrester och dylikt, ska tas med hem.

Nedskräpning beivras. Lämna vattnen och vindskydden i det skick du själv vill finna dem.

Barn tom 15års ålder fiskar på målsmans dagkort och endast i dennes sällskap. Eget spö får användas, dock får max tre fiskar tas upp sammanlagt.

A- och B-medlem äger rätt att lösa ett dagkort per dygn. Påbörjat dygn är förbrukat. Dagkort är giltigt 12 timmar.

Var försiktig med eld, respektera lokala eldningsförbud.

Vid färd till och från sjöarna: Tänk på vilt och mötande trafik, anpassa hastigheten. Parkera med sunt förnuft. Respektera bestämmelser från markägare och förening.

All camping, husvagnar och husbilar är förbjudna vid sjön, på parkeringen eller efter tillfartsvägen. Överträdelse beivras.

Respektera allemansrätten. Tänk på djur och barn – lämna inga krokar, lintrassel, glas och dylikt kvar vid sjön. För allas trevnad – håll naturen ren!

Kraftstationen

Kraftstationen


 

Kontrollavgift

Sedan den 1 januari 2011 har fiskevårdsområdesföreningar möjlighet att ta ut kontrollavgift för förseelser mot föreningens fiskeregler. Kontrollavgift kan endast tas ut av den som köpt fiskekort, men som vid fisket bryter mot fiskevårdsområdets beslutade regler för fisket. Föreningen ska överlämna en betalningsuppmaning till den fiskande. Om kontrollavgiften inte betalas inom den tid som angetts i uppmaningen, ska föreningen påminna den fiskande om betalningsansvaret innan förening får vida åtgärder för inkassering av avgiften enligt inkasso-lagen. För överträdelser som omfattas av straffbestämmelse i annan lagstiftning ska kontrollavgift inte tas ut.

Exempel på regelbrott som ger kontrollavgift:

Regelbrott kontrollavgift 300 kr.

Inte kunna uppvisa giltigt fiskekort på anmodan från tillsynsman.

Fiske med silikonkulor.

Mäskning i Avlången.

 

Regelbrott kontrollavgift  500 kr.

Ta upp fisk som är mindre än minimimåtten Gös 45cm och Öring 50cm.

Fiska med mer en ett fiskespö i Avlången.

Ta mer fisk än begränsningen på dagkort Avlången.

Spinn eller mete i Tordyveln.

Fiske från båt eller flytring i Avlången.

Framförande av annat än föreningens båtar i Lefelingen.

Ta mer fisk än begränsningen på 3st fiskar person/dygn i Lefelingen.

Regelbrott kontrollavgift 1000 kr.

 Fiske inom avlyst område vid kraftstationen.

Alla regelbrott räknas som enskilda och ertappas man med flera

regelbrott kan man få flera kontrollavgifter.

 

Exempel: Fiskare ertappas med att ha fiskat upp 2 st fiskar mer än vad som står angivet på dagkort.                                                 Kontrollavgift för varje fisk 2×500  kr.

Exempel: Fiskare ertappas med att fiska i Avlången med 3st fiskespön . Kontrollavgift 2st fiskespön för mycket 2 x 500 kr.

Obs Alla brott som faller under Allmänt(olaga-/olovligt –fiske) åtal polisanmäls

Share Button